Boško-Francuski

Бошко Француски

стручни актив за српски језик и књижевност и стране језике
/професор енглеског језика/

 

Лични подаци:

Рођен 29.10.1988. у Њу Делхију, Индија.


Обрaзовање:

2011. завршио основне студије на катедри за англистику Филолошког факултета;
2012. завршио мастер студије на Филолошком факултету и стекао звање Мастер професор језика и књижевности;
Од 2013. студент докторских студија на Филолошком факултету, положио све испите са просеком 10, у току је израде докторске дисертације;

Професионално искуство:

Од 2014. запослен као наставник енглеског језика на Факултету политичких наука Универзитета у Београду;
Од 2015. хонорарно запослен као наставник енглеског језика у Рачунарској гимназији у Београду.

Наставно искуство:

Од 2011. даје приватне часове ученицима основних и средњих школа;
Од 2011., завршно са 2014., радио као замена наставника енглеског језика у О. ш. ‚‚Вељко Дугошевић“ у Београду;


Публикације:

1. Англицизми у информатичкој и медијској лексици у српском, Комуникација и култура, број 3, 2012, стр. 201-220 (ИССН 2217-4257, УДК 811.163.41’272, 811.111: [004:316.774], оригиналан научни рад, доступно на: http://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/162)

2. Innovations in Web-Mediated Communicative English Language Teaching. In: Materials of the International Scientific-practical Conference “Science, Education and Innovation”, 2 part, A.E. Bekturganov, M.T. Kantureev, M. Ž. Maltekbasov, E.Š. Dusipov, E.B. Mukažanov (eds.). Taldykorgan, Kazahstan: Žetisy University, 2014, pp. 11-14 (UDK 811.111, ISBN 978-601-216-238-7).

3. Изгубљено у преводу: случај Харија Потера (Lost in Translation: The Case of Harry Potter Novels). У: Културе у преводу (Translating Cultures): Зборник резимеа, Александра Вранеш и Љиљана Марковић (ур.). Београд: Филолошки факултет, 2015, стр. 261-263 (ИСБН 978-86-6153-286-3).

4. Our testimony: Women Victims of War from The Republic of Srpska: 1992-1995 (превод књиге Наша исповијест: жене жртве рата из Републике Српске: 1992-1995., у сарадњи са још три преводиоца), Београд : Службени гласник, 2016, 435 стр. (ИСБН 978-86-80248-03-5, УДК 341.322.5-055.2(497.6)”1992/1995″, 355.426(497.6)”1992/1995″, COBISS.SR-ID 223031564).

5. Традиционална или е-књига, питање је сад (Book Beyond the Book, коаутор). У: Филологија културе (Philology of Culture): Зборник резимеа, Александра Вранеш и Љиљана Марковић (ур.). Београд: Филолошки факултет, 2016, стр. 177-179 (ИСБН 978-86-6153-401-0).

6. Визуелни елементи стваралаштва Битлса. У: ROCK ’N’ ROLL (Српски језик, књижевност, уметност: зборник радова са X међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, 23.-25. X 2015), Књига 2, Драган Бошковић и Часлав Николић (ур.), Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2016, стр. 361-373 (ИСБН 978-86-85991-95-0, УДК 7.05:78.067.26 The Beatles).

7. The Encyclopedia of Savamala Creatures (превод књиге: Марић, Симон, Енциклопедија савамалских бића, у сарадњи са аутором), Београд: Еверест медиа, 2016, 414 стр. (ИСБН 978-86-7756-071-3, УДК 821.163.41-32, COBISS.SR-ID 228397580).

8. Традиционална или е-књига, питање је сад (коаутор). У: Филологија културе, Александра Вранеш и Љиљана Марковић (ур.). Београд: Филолошки факултет, 2016, стр. 45-56. (ИСБН 978-86-6153-425-6, УДК 004.738.5.655.41, DOI 10.18485/filkult.2016.1.ch4).

9. The Influence of Video Games on Literary Works: Culture and/or Science (Утицај видео игара на књижевна дела: култура и/или наука). У: Култура и/или наука (Culture and/or Science): Зборник резимеа, Александра Вранеш и Љиљана Марковић (ур.). Београд: Филолошки факултет, 2017, стр. 177-178. (ИСБН 978-86-6153-377-8).

10. Астрална Америка у делима Мајкла Муркока. У: Америка, Драган Бошковић и Марија Лојаница (ур.). Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2017, стр. 263-280 (ИСБН 978-86-80796-13-0, УДК 821.111(73)-311.9 Moorcock M.).

11. The Influence of Video Games on Literary Works: Culture and/or Science. U: Aleksandra Vraneš i Ljiljana Marković (ur.), Kultura i/ili nauka 5/2. Beograd: Filološki fakultet, 2017, str. 315-336. (ISSN 2560-3426, ISBN 978-86-6153-494-2, UDK 004:821.111.09-31, DOI: 10.18485/climb.2017.5.2.ch23).

12. The Magic of Belgrade – a City where Heritage Meets the Modern (koautor), The IAFOR Conference on Heritage & the City (HCNY 2018) Programme & Abstract Book: “Urban Heritage & the Modern City”, Nagoya: The International Academic Forum (IAFOR), 2018, p. 39 (ISSN: 2433-7544 (Online) ISSN: 2433-7587 (Print)).

13. Kako se preziva ova beba? Kulturološka analiza srpskih i britanskih prezimena (koautor). Knjiga rezimea sa XIII skupa Srpski jezik, knjizevnost, umetnost održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu (26–27. X 2018), Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 2018, str. 83.

14. The Magic of Belgrade – a City where Heritage Meets the Modern (koautor), The IAFOR Conference on Heritage & the City (HCNY 2018) Official Conference Proceedings, Nagoya: The International Academic Forum (IAFOR), 2018, pp. 1-11 (ISSN: 2434-5903).

15. From Being Invisible to Becoming Empowered (koautor), The 3rd Biennial European Association for American Studies (EAAS) Women’s Network Symposium “Feminism and Technoscience”, 6 April 2019, Thessaloniki, Greece, pp. 17-18.

16. Kako se preziva ova beba? Kulturološka analiza srpskih i britanskih prezimena (koautor Boško Francuski). (Српски језик, књижевност, уметност : зборник радова са XIII међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, 26-27. X 2018). Књ. 2, / [уредници Драган Бошковић, Часлав Николић], Филум, Крагујевац, 2019, str. 311-317. УДК 811.163.41’373.232.1, 811.111’373.232.1, ИСБН 978-86-80796-42-0).


Остало:

1. 07-09. децембар 2007. године | волонтер на конференцији ELLSSAC (English Language and Literature Studies: Structures Across Cultures) на Катедри за англистику Филолошког факултета Универзитета у Београду.
2. 04-06. децембар 2009. године | волонтер на конференцији ELLSIIR (English language and literature studies: image, identity, reality) на Катедри за англистику Филолошког факултета Универзитета у Београду.
3. 04-06. јуни 2015. године | самостално излагање на Међународној научној конференцији Културе у преводу на Филолошком факултету Универзитета у Београду.
4. 23-25. октобар 2015. године | самостално излагање на Међународном научном скупу Српски језик, књижевност, уметност на Филолошко-уметничком факултету Универзитета у Крагујевцу.
5. 09-11. јуни 2016. године | коауторско излагање на Међународној научној конференцији Филологија културе на Филолошком факултету Универзитета у Београду.
6. 01-03. јуни 2017. године | самостално излагање на Међународној научној конференцији Култура и/или наука на Филолошком факултету Универзитета у Београду.
7. Međunarodni naučni skup Srpski jezik, knjizevnost, umetnost, Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu, 26–27.10.2018.godine, Kragujevac, Srbija (dva izlaganja).
8. Međunarodna konferencija The IAFOR Conference on Heritage & the City – New York (HCNY2018), Hofstra University, New York, USA, November 7 – 9, 2018.
9. Međunarodni naučni skup The 3rd Biennial European Association for American Studies (EAAS) Women’s Network Symposium, Thessaloniki, Greece, 6 April 2019.