Квалитетно образовање резултат је одлично осмишљеног и реализованог наставног плана

Наставни план и програм Рачунарске гимназије реализује се по светским стандардима и одговара свим савременим захтевима који се постављају у процесу образовања младих људи. Поред неговања општих образовних вредности које се изучавају у гимназијама, посебна пажња придаје се образовним потребама из области рачунарства и информатике. Овако конципиран, наставни план и програм Рачунарске гимназије обезбеђује добру припрему за студије и даље усавршавање.

Предмет Програмирање и програмски језици и Напредне технике програмирања, са Дискретном математиком као основом, пружиће ученицима основна и напредна знања о коришћењу различитих програмских језика и креирању рачунарских програма. Упознавањем са принципима и техникама објектно оријентисаног програмирања, ученици ће бити оспособљени да самостално израђују једноставније програме, да постављају и решавају проблеме из области објектно оријентисаног програмирања, као и да лако прате друге предмете у којима се користе објектно оријентисани језици.

Кроз четворогодишњи програм предмета Примена рачунара, ученици ће овладати корисничким програмима различитих намена. Обрада текста, рад са бројчаним подацима, обрада фотографија, цртање, компоновање музике и израда презентација само су неке од изучаваних области.

Рачунарски системи и Оперативни системи и рачунарске мреже упознаће ученике са различитим оперативним системима, њиховим начинима рада, хардвером самог рачунара и са мрежама и мрежним окружењем.

Предмет Модели и базе података обрађује различите врсте база података. Кроз овај предмет, ученици ће овладати како самим креирањем колекција података организованих за брзо претраживање, тако и начинима приступа подацима преко упитника коришћењем кључних речи.

Рачунарство и друштво је наставни предмет који се на теоријском плану бави односом друштва и рачунарских технологија, укључујући потребе и зависност друштвеног развоја од рачунарских технологија и могућностима примене рачунара у савременом друштву.

Наставни план (20.08.2014. године)

Наставни план (05.07.2018. године)