RG

др Катарина Беговић

стручни актив за српски језик и књижевност и стране језике
/професор српског језика и књижевности/

 

Лични подаци:

Рођена 31.8.1987. у Београду.


Обрaзовање:

Завршена Филолошка гимназија у Београду, смер Класична филологија. Основне студије завршене на Филолошком факултету Универзитета у Београду, смер Српски језик и примењена лингвистика. Мастер студије завршене на Филолошком факултету Универзитета у Београду, смер Српска филологија, 10. 8. X 2012. одбрањен мастер рад на тему Семантички развитак праиндоевропских бинарних опозитива леви‒десни на српском и општесловенском плану (ментор проф. др Александар Милановић, члан комисије проф. др Драгана Мршевић Радовић). Пријављена докторска дисертација под насловом Фразеологизми са компонентом жив на српском и јужнословенском језичком простору: дијахронијски и синхронијски аспект.


Професионално искуство:

2012–2013. година – сарадник у настави на Учитељском факултету Универзитета у Београду (предмет Граматика српског језика). 2012–2013. година – сарадник на Филолошком факултету Универзитета у Београду (сарадник у извођењу различитих пракси: Лекторска и коректорска пракса у издаваштву, Спикерска и лекторска пракса на радију, Лексикографска пракса у научној установи; сарадник на курсу Језичка култура у наставној пракси). 2013. година – запослена на радном месту Асистент за ужу научну област Српски језик, предмет Историја српског језика (асистент на свим одговарајућим курсевима у вези са предметом) на Катедри за српски језик са јужнословенским језицима Филолошког факултета Универзитета у Београду (и даље у радном односу). 2015. година – професор предмета Српски језик и књижевност у Рачунарској гимназији у Београду (и даље ангажована). Учешће на стручним предавањима, семинарима, националним и међународним научним конференцијама, ауторство различитих стручних, оригиналних научних радова и приказа.


Наставно искуство:

Наставни рад на факултету и у средњој школи, припрема кандидата за упис у средњу школу, упис на факултет, припрема за такмичења различитих нивоа; учешће у семинарима и радионицама у вези са наставним радом у школи и на факултету.


Публикације:

Листа одабраних стручних радова Беговић, К. 2014. Етимолошки метод – значајан поступак у семантичким анализама, у: Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája III (3rd Conference for Young Slavists in Budapest), стр. 11–14, Budapest: Eötvös Loránd University. Беговић, К. 2014. Мали увод у дијахрону семантику – корен *jarъ- (јар, јара, јарост): значењске транспозиције кроз време, у: Савремена проучавања језика и књижевности, година V, књига 1 (Зборник радова са V научног скупа младих филолога Србије), стр. 15–25, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет. Беговић, К. 2014. Реконструисани корени *dek- i *ghes-r/t у позноиндоевропском језичком систему, Српски језик XIX, стр. 727–744, Београд: Филолошки факултет. Беговић, К. 2014. Hand in the Indo-European Context. Semantic development of the Indo-European “left-right” opposite pair in Serbian and other Slavonic languages, у: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav), Band 17, стр. 14–24, München – Berlin – Washington/D.C.: Verlag Otto Sagner. Беговић, К. 2015. O глаголах чезнути и ишчезнути в истории сербского языка, у: Beiträge zum 18. Arbeitstreffen der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav), Band 18, стр. 7–16, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag. Беговић, К. 2016. Фразеологизми са компонентом жив – историја и савремено стање (О фразеологизму виче (јауче, дере се) не(т)ко као да га жива деру), у: Научни састанак слависта у Вукове дане 45/1, стр. 395–405, Београд: Међународни славистички центар. Беговић, К. 2017. What does worrying do to us? On the phraseme pojesti se živ ‘to eat oneself alive’ in Serbo-Croatian and Slavic languages in general, у: Beiträge zum 20. Arbeitstreffen der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav), Band 20, стр. 8–17, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.


Пројекти:

2015. година – сарадник на пројекту онлајн припреме за пријемни испит из српског језика на Филолошком факултету Универзитета у Београду (на пројекту и даље). 2015. година – језички редактор (супервизор) на пројекту дигитализације српских службених новина Службеног гласника, редактор језичког корпуса славеносрпског периода. (Пројекат тренутно у статусу мировања.)


Остало:

2013. година – члан Друштва за српски језик и књижевност Србије (и даље члан). 2014. година ‒ аутор тестова из Српског језика и језичке културе за све нивое такмичења одговарајућих разреда основне и средње школе (и даље ангажована). 2016. година – секретар при Организационом одбору Међународног комитета слависта, телу одговорном за припреме XVI Међународног конгреса слависта, који ће се одржати у Београду 2018. године (и даље ангажована). 2016. година – координатор такмичења из Српског језика и језичке културе за основну и средњу школу; координатор свих нивоа такмичења (општински, окружни и републички).

Остали чланови